Update (december 2020)

Vanuit de uitgangspunten op de zorginfrastructuur, met gebruik van generieke voorzieningen, is een landelijke aanpak gemaakt voor de use case ‘verpleegkundige overdracht’. Deze aanpak is gebaseerd op “NUTS” en wordt vastgelegd in een technische afspraak (TA) en is conform de Dizra. Hiertoe zijn de bestaande technische specificaties van o.a. Nuts vergeleken met de vereisten van een NTA: 80% is beschikbaar, 20% vraagt nadere uitwerking.

Half december 2020 wordt door leveranciers gestart met het uitwerken van de technische specificaties conform de TA. Hierbij worden alle lagen van het Interop-model in relatie tot elkaar gezien en beschouwd, waarbij de leveranciers het voortouw nemen voor de twee technische lagen (4 en 5) en met een concreet voorstel komen. De werkgroep zal hiertoe worden uitgebreid met andere partijen (EPD- en VVT-leveranciers).

Parallel hieraan wordt, voor de praktijk use cases, aangesloten bij de bestaande trajecten van het InZicht programma.

Op 1 april 2021 is een (N)TA verpleegkundige overdracht gereed voor toelatingstraject/NEN. In afstemming met o.a. VWS zal hiertoe een roadmap voor toelating worden opgesteld.

Per 21 december 2021 is een werkend MVP te gebruiken voor verwijzingen tussen medisch specialistische zorg en VVT. Tevens is er een relevante en uitvoerbare dataset, in samenwerking met het veld bepaald, die aansluit op bestaande standaarden zoals eOverdracht.

Betrokken partijen

PinkRoccade, Enovation, ZorgDomein, Nedap, SDB Groep, ChipSoft, IBM, Nictiz.

Opdracht

Er is algemene consensus dat het hebben van de juiste en eenduidige standaarden om de uitwisseling van data en gegevens veilig, betaalbaar en correct uit te voeren essentieel is. Ook lijkt het zo te zijn dat er (teveel) standaarden zijn, waardoor het overzicht onduidelijk is alsmede de executie van die standaarden. Wij geloven dat Salesforce, SDB Groep en PinkRoccade relevante partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn Salesforce, SDB Groep en PinkRoccade gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp Standaarden. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond Standaarden. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond Standaarden. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van Standaarden?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiele risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?