Logos VNO NCW MKB Nederland en ministerie van VWS


Manifest Samen Vooruit

In maart 2019 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland het Manifest Samen Vooruit (opent in een nieuw venster) aangeboden aan de toenmalige minister Bruins van Medische Zorg & Sport (VWS). In het manifest staat de gezamenlijk ambitie voor gegevensuitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg centraal met een aanbod voor een publiek-private samenwerking, aanvullend op bestaande structuren. Het doel van het manifest is het versnellen van een veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens, die bovendien eenduidig te begrijpen zijn. Het manifest is ondertekend door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het actuele overzicht van ondertekenaars vindt u op de website van VNO-NCW (opent in een nieuw venster).

Versnelling gegevensuitwisseling in de zorg

Het manifest is omarmd door de Nederlandse overheid, met als belangrijke eerste actie het oprichten van de taskforce Samen Vooruit. De taskforce is geïnitieerd door VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt getrokken door de marktpartijen zelf (zie het ledenoverzicht). Het doel van de taskforce is ICT-leveranciers pre-concurrentieel samen te laten werken aan knelpunten en daarmee te zorgen voor de benodigde technologische versnelling om gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken.

Met deze taskforce zijn de marktpartijen in de lead om gezamenlijk te werken aan volgende stappen die digitalisering in de zorg versnellen. Door middel van het samenbrengen van de juiste partijen en energie kunnen we daadwerkelijk resultaten boeken en met werkende oplossingen komen. Hiervoor is ook een gezamenlijke strategische agenda opgesteld op basis van de drie principes uit het manifest:

 • Open standaarden binnen een open systeem.
 • Open infrastructuren: concurrentie alleen op toepassingen van data, niet op de toegankelijkheid van data of data zelf.
 • Veilige identificatie: eenvoudig en veilig.

Link met Informatieberaad Zorg (VWS)

De taskforce is zich bewust van de regierol van de overheid en het Informatieberaad Zorg (IB) en bekijkt waar mogelijk versnelling kan plaatsvinden. Middels een goede aansluiting bij de onderwerpen en programma’s van het IB wordt een zo groot mogelijke toegevoegde waarde geleverd. Het zorgveld en de leden van het IB worden regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken uit de werkgroepen en gevraagd om steun en reflectie. Tevens wordt op termijn, indien aan de orde, aangesloten bij de reguliere procedures van toelating (opent in een nieuw venster).

Zoals bekend sluiten de werkgroepen van de taskforce aan op de vijf focusprogramma’s van het IB, te weten:

 1. Medicatie-overdracht.
 2. Registratie aan de bron.
 3. e-Overdracht.
 4. Twiin.
 5. MedMij.

Meer informatie over het IB vindt u op www.informatieberaadzorg.nl (opent in een nieuw venster).

Onze werkwijze

De werkwijze van de taskforce kenmerkt zich door:

 • Waarde voor patiënten creëren.
 • Focus op versnellen en versterken, technologie-gestuurd.
 • Pragmatische en agile aanpak.
 • Strakke centrale regie en coördinatie tussen ICT-leveranciers.
 • Complementair aan bestaande initiatieven.
 • Geen visiedocument, maar daadwerkelijk ‘iets werkends’ leveren.

Organisatie

Harry van Dorenmalen, voormalig CEO IBM, is onafhankelijk voorzitter van de taskforce Samen Vooruit. Samen met de stuurgroep, bestaande uit Anthony Stigter (VNO-NCW/MKB-Nederland) en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS (directie Informatiebeleid) bepaalt hij de koers en ziet toe op concrete resultaten en voortgang. Een klantgroep i.o. zorgt voor de juiste verbinding tussen de oplossingen vanuit de taskforce en de eindgebruikers. De taskforce wordt ondersteund door het projectbureau Samen Vooruit, bestaande uit:

 • Erwin Lubberding – projectmanager
 • Mijke Sluis – inhoudelijk secretaris
 • Menno Landman – versnellingsmakelaar
 • Remko Nienhuis – versnellingsmakelaar
 • Dianne van Essen – communicatieadvies
 • Ilona van Oosterhout – projectondersteuning