Logo ACM

Mooie steuntjes in de rug voor TSV!

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs een rapport uitgebracht over de werking van de markten voor informatiesystemen van zorginstellingen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het is een tussenstand met betrekking tot het opstellen van een leidraad die de kaders en verplichtingen die voortvloeien uit de mededingingsregels moet verduidelijken en concretiseren, voor ICT-leveranciers en andere marktpartijen. In hoofdstuk 5 staat een van de oplossingsrichtingen voor het bevorderen van interoperabiliteit: “Naast dat ziekenhuizen gezamenlijk interoperabiliteit kunnen stimuleren door technische afstemming (zie paragraaf 5.3), kan afstemming tussen ICT-leveranciers over gezamenlijk te hanteren open standaarden voor bijvoorbeeld datastructuur, koppelingen of communicatieprotocollen, de toegang tot het ZIS/EPD-systeem voor aanbieders van aanvullende diensten vergemakkelijken. Ook zorgverzekeraars kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het digitaal loket.” Lees meer .

Ook in de kamerbrief “Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg” van 20 december 2021 worden kansen erkend die samenwerking tussen IT-leveranciers opleveren voor de zorg in Nederland. Hugo de Jonge schrijft daarin over de noodzaak van verdere ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren in de zorg. De invulling van deze functies zijn volgens hem randvoorwaardelijk voor landelijke gegevensuitwisseling. Hij schrijft: “Nut en noodzaak van het digitaal uitwisselen van zorginformatie wordt breed gedeeld. Met de Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), de focusprogramma’s geïnitieerd door het Informatieberaad Zorg, de taskforce Samen Vooruit en talrijke lokale en regionale initiatieven merken zorgprofessionals, cliënten en patiënten steeds meer van digitalisering. Lees meer .

Deze uitingen laten zien dat wat TSV doet sinds de ondertekening van het manifest ook echt zijn vruchten afwerpt. We laten zien dat samenwerking en afstemming tussen leveranciers mogelijk is met praktische resultaten. Denk aan de technische afspraken tussen ICT-leveranciers (in samenspraak met andere stakeholders) om interoperabiliteit te bevorderen, op het gebied van e-Overdracht en Basisgegevensset Zorg (BGZ). Begin januari presenteren we het plan voor 2022 om te blijven zorgen voor die broodnodige versnelling van gegevensuitwisseling in de zorg

We wensen u allen hele fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!