De website van de taskforce Samen Vooruit (TSV) wordt beheerd door het projectbureau Samen Vooruit, te bereiken via tsv@ictu.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Via deze website vindt u informatie over de missie en voortgang van de taskforce. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel TSV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TSV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. TSV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. TSV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. TSV werkt aan het verbeteren van de website ten aanzien van de toegankelijkheid.

TSV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door TSV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij TSV en/of samenwerkende partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSV of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

TSV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.